Gyvsidabrio ???vilgesys ir ???ala

Rodos, pagaliau at????jo laikas, kai odontologai nebegal????s naudoti vadinam???j??? sidabro plomb???, kadangi svarstoma galimyb???? u???drausti jas visoje Europos S????jungoje (ES).

Jau prie??? 160 met???, kai odontologai prad????jo amalgamos (populiariai vadinamose - sidabro) plombose naudoti gyvsidabr???, nuomon????s buvo skirtingos. Ta???iau tik dabar svarstoma, ar neder????t??? j??? visi???kai u???drausti visose 28 ES valstyb????se nar????se. Labiausiai tik????tina, kad ???is draudimas ???sigalios 2018 metais, kai ???statymu bus numatyta, kad dant??? skyl????ms u???taisyti turi b???ti ie???koma saugesni??? med???iag???.

Amalgamos plomb??? pagrindin???? sudedamoji dalis - gyvsidabris, kuris tuo pat metu yra ir viena nuodingiausi??? med???iag???. Nors daugyb???? mokslini??? tyrim??? ???rodyta, jog gyvsidabrio garai i??? plomb??? ???siskverbia ??? organizm???? ir nus????da audiniuose (ypa??? inkstuose), ta???k???? jo naudojimui d????s gyvsidabrio poveikis aplinkai. Europos Komisijos konsultacij??? agent???ra BIO Intelligence Service (BIS) rekomenduoja u???drausti visoje ES naudoti gyvsidabr??? bet kokiu pavidalu, ir tai tur????t??? ???vykti po ketveri??? met???. Gaminant baterijas gyvsidabrio nebebus galima naudoti nuo 2020 met???.

BIS paskelb???? tyrim??? apibendrinim????, kuriam gyvsidabriui skirta daugiausia papeikim???. Agent???ra pri????jo i???vad????, jog amalgamos plombos gali sukelti alergij???? ir padidinti rizik???? susirgti nerv???, inkst??? ir autoimunin????mis ligomis, autizmu, sukelti ???gimt??? ir fizini??? defekt???. Gyvsidabriui jautriausi vaikai ir n??????????ios moterys.

???inoma, mes gauname gyvsidabrio ir i??? aplinkos bei vartodami ???uv???, vis d????lto b???tent i??? plomb??? jo ??? organizm???? patenka daugiausiai. BIS prane???ime sakoma, kad gyvsidabrio kiekis amalgamos plombose daug kart??? lenkia kitus gyvsidabrio ???altinius. Tai ???rodyta autopsijomis. Aptikta, jog ???moni??? kurie tur????jo sidabro spalvos amalgamos plomb???, audiniuose b???ta net 12 kart??? daugiau gyvsidabrio, negu t??? ???moni???, kurie netur????jo toki??? plomb???.

Kelios ES valstyb????s nar????s jau paskub????jo: ???vedijoje ir Danijoje 2008 metais buvo visi???kai u???drausta plombose naudoti gyvsidabr???, savo ruo???tu Austrijos ir Vokietijos odontologai nededa toki??? plomb??? vaikams, n??????????ioms moterims ir ???mon????ms, sergantiems inkst??? ligomis. 2008 metais jos u???draustos ir Norvegijoje, nors ???i n????ra ES valstyb???? nar????.

Ne ???ia ir ne mes

BIS prane???imas - tarsi didel???? g????dos d????m???? did???iausioms pasaulio odontolog??? organizacijoms, kurios daug met??? teig????, kad amalgamos plombos yra saugios ir nedaro jokios ???alos sveikatai. ???tai pagrindiniai teiginiai ir j??? paneigimai.

1 TEIGINYS: i??? amalgamos plomb??? gyvsidabris nei???siskiria.

Siekiant stabilizuoti amalgamos plombas, 50 proc. gyvsidabrio sumai???oma su variu, alavu ir sidabru. ???is mi???inys lyg ir pritvirtina nuoding???? metal???? ir neleid???ia jam i???siskirti. Ta???iau XX am???iaus a???tuntojo de???imtme???io pabaigoje naujos technologijos, pavyzd???iui, spektrofotometrija, parod????, kad i??? amalgamos plomb??? i???siskiria gyvsidabrio garai.

Nors fakt????, jog ???ios plombos n????ra tvirtos, buvo galima pasteb????ti dar iki atrandant tokius jautrius monitorius, nes senose amalgamos plombose gyvsidabrio b???ta gerokai ma???iau negu naujose. Prie tokios i???vados buvo prieita po keli??? eksperiment???, kuriuose dalyvavo dvi grup????s ???moni???: turin???i??? amalgamos plomb??? ir be j???. Dalyviai tur????davo valgydami gerai sukramtyti maist????, prie??? ir po valgio jiems tikrindavo burnos ertm???. ???mon????ms, turintiems sidabro plomb???, po 10 minu???i??? trukm????s valgymo gyvsidabrio koncentracija burnoje b???davo 10 kart??? didesn???? negu t???, kuri??? didesn???? negu t???, kuri??? dantys buvo be plomb???. Be to, ???i koncentracija i???liko nepakitusi dar pusantros valandos po valgio.

M???s??? dienomis manoma, kad amalgamos plombos i???skiria gyvsidabrio garus, kai valgome, grie???iame dantimis arba geriame kar???tus g????rimus, o did???iausias gyvsidabrio kiekis i???siskiria tuomet, kai plombos ???dedamos ar i???imamos.

Gyvsidabris kaupiasi inkstuose. Kalgario universiteto (Kanada) tyr????jo Murray'aus Vimy'io ir jo koleg??? atlikti eksperimentai atskleid????, kad ???is metalas trikdo inkst??? veikl???? ir neleid???ia jiems normaliai funkcionuoti. ???ie mokslininkai buvo vieni pirm???j???, prad????jusi??? tyrin????ti gyvsidabrio poveik??? organizmui. Jie eksperimentavo su ???e???iomis avimis ir d????jo joms sidabro plombas. Po toki??? poky???i??? gyv???n??? inkstai i??? ties??? nebefunkcionavo taip gerai, kaip anks???iau, vis d????lto M. Vimy'io komanda nusprend????, kad fizi???kai ???ie organai nepasikeit????.

Ta???iau autopsija taip pat patvirtino, jog inkst??? b???kl???? pablog????jo. Gyvsidabrio koncentracija audiniuose ir vidiniuose organuose buvo didesn???? t??? avi???, kurioms buvo ???d????ta daugiau plomb???. Be to, mokslininkams teko pripa???inti, jog gyvsidabris taip pat paveik???? smegenis, centrin??? nerv??? sistem???? ir hipofiz???. Did???iausi???? gyvsidabrio koncentracij???? M. Vimy'io komanda aptiko avi??? skrand???iuose, inkstuose ir kepenyse, ta???iau ???io metalo buvo visuose vidiniuose organuose.

Be j??? - geriau

Sunku ???rodyti tiesiogin??? ry?????? tarp amalgamos plomb??? ir nerv??? bei autoimunini??? lig???, nes reikia atsi???velgti ??? daugyb??? veiksni???. Vis d????lto esama ???rodym???, jog dant??? taisymas b???tent ???ios med???iagos plombomis skatina tokio pob???d???io ligas.

Vienas i??? amalgamos plomb??? kritik??? - profesorius Boydas Haley'is i??? Kentukio universiteto (JAV), mano, kad amalgamos plombos lemia ???vairiausias neurologines problemas, ???skaitant vaik??? autizm???? ir vyresnio am???iaus ???moni??? Alzheimerio lig????. B. Haley'is ir kiti universiteto tyrin????tojai atrado, kad gyvsidabris yra Alzheimerio liga sergan???i??? ???moni??? smegenyse da???niausiai aptinkamas nuodingas elementas.

Ai???kiai ???inomas atvejis, kai l????tin????s ligos prie???astys yra b???tent amalgamos plombos, - periodonto, arba danten???, ligos. Kalgario universiteto tyr????jas M. Vimy'is d????l to pasisak???? labai ai???kiai. Jo nuomone, l????tines danten??? ligas daugiausia lemia gyvsidabris, o odontologai arba s????moningai teikia visuomenei neteising???? informacij????, arba neturi supratimo apie mokslinius tyrimus d????l gyvsidabrio rezorbcijos ??? k???n???? i??? plomb???. M. Vimmy'is atmeta odontolog??? teiginius d????l ???rodym??? tr???kumo. Devyni tyrimai liudija kenksming???? gyvsidabrio poveik??? dantenoms.

Esama daug istorij??? apie ???mones, kurie pakeit???? amalgamos plombas kitokiomis ir v????liau j??? sveikata pager????jo. ???e???iuose atskiruose tyrimuose, kuriuose i??? viso dalyvavo 1569 ???mon????s, didel???? dalis dalyvi??? pripa???ino, kad j??? sveikata po to arba stipriai pager????jo, arba problemos visai i???nyko. ???mon????s, kurie pakeit???? sidabro plombas saugesn????s med???iagos plombomis, pasteb????jo, kad taip pat suma???????jo kr???tin????s skausmas, depresija, nuovargis, skrand???io ir ???arnyno, danten??? ligos, migrena, i???s????tin???? skleroz????, atminties sutrikimai bei nereguliari ???irdies veikla.

   
Odontologijos klinika "Joladenta" (2015)

Darbo laikas: I-V: 08:00 - 20:00; VI - susitarus su gydytoju.